Για την παρακολούθηση της απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους πελάτες μας, κάθε χρόνο, να εκφράσουν την γνώμη τους, να καταγράψουν τυχόν παράπονα ή προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την συνεργασία με τους ανθρώπους μας, συμπληρώνοντας σύντομα ερωτηματολόγια ή στέλνοντας το μήνυμά τους στην φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
Η ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν, μας προσφέρει την απαιτούμενη πληροφόρηση για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και μας παρέχει τα μέσα για την ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε.
Έχοντας ως θεμελιώδη πολιτική η εταιρεία την θέσπιση & την διατήρηση υψηλών προτύπων Ποιότητας τόσο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει όσο και για τον τρόπο που η ίδια λειτουργεί έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, από το 1999, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων EN ISO 9001:2000 & ISO 13485 και της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ποιότητα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.1348.
Παράλληλα έχει φροντίσει η τήρηση του Συστήματος Ποιότητας να είναι ουσιαστική και να συμβάλει στην συνεχή βελτίωση του τρόπου που παρέχει τις υπηρεσίες της στον χώρο της Υγείας.
© Copyright - Delta Medical | powered by ADS Solutions